Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/110
Title: Дослідження пристрою оперативного визначення глибини залягання ущільненого шару ґрунту
Authors: Мироненко, Валентин Григорович
Антипчук, Богдан Олександрович
Keywords: ультразвук
радіофізичний метод
акустика
ультразвукове випромінювання
продуктивність машинно-тракторного агрегату
ultrasound
acoustics
radiophysical method
ultrasonic radiation
productivity of machine-tractor unit
Issue Date: 2018
Publisher: ІМЕСГ
Citation: Мироненко В. Г., Антипчук Б. О. Дослідження пристрою оперативного визначення глибини залягання ущільненого шару ґрунту / В. Г. Мироненко, Б. О. Антипчук // Механізація та електрифікація сільського господарства : загальнодерж. зб. - Глеваха : ІМЕСГ, 2018. - Вип. 8(107). - С. 12-17 : іл.
Abstract: Досліджується метод радіохвильового профілювання поверхні поля, описано результати лабораторних досліджень експериментального приймально-передавального пристрою випромінювання з визначення глибини залягання ущільненого шару ґрунту. На сьогодні існують рішення з покращення ефективності виконання процесу розущільнення ґрунту. Одним із таких рішень є використання різноманітних щільномірів ґрунту – пристроїв, які вимірюють опір ґрунту під час введення чутливих елементів пристрою в ґрунт. Відомі також пристрої оперативного регулювання глибини ходу ґрунторозпушуючих органів сільськогосподарських машин. Однак, ці пристрої мають дуже складні конструкції, низьку достовірність контролю глибини залягання ущільненого шару ґрунту по ходу робочих органів машини, а також високу вартість. На особливу увагу заслуговує застосування радіофізичних методів, які базуються на ультразвуковому випромінюванні. Наприклад, метод безперервного радіохвильового профілювання поля під час руху МТА. Програма експериментальних досліджень пристрою визначення глибини залягання найбільш ущільненого прошарку ґрунту включала проведення лабораторних і лабораторно-польових робіт. Внаслідок проведених досліджень було встановлено, що розроблений пристрій забезпечує ефективне визначення глибини залягання ущільненого прошарку ґрунту в сучасних технологіях рослинництва, а також: оперативне визначення глибини залягання та керування положенням ґрунторозпушувача дозволить зменшити витрати пального до 20% і підвищити продуктивність агрегату до 10% за заданої якості обробітку ґрунту.
Description: The method of radio wave profiling of the field surface is studied, the results of laboratory studies of the experimental radiation receiving and transmitting device for determining the depth of the compacted soil layer are described. Today, there are solutions for improving the efficiency of the soil loosening process. One of these solutions is the use of various soil densitometers - devices that measure the resistance of the soil when the sensitive elements of the device are inserted into the soil. There are also known devices for operative depth adjustment of soil loosening bodies of agricultural machines. However, these devices have very complex designs, low reliability of monitoring the depth of the compacted soil layer along the course of the machine's working bodies, and high cost. The use of radiophysical methods based on ultrasonic radiation deserves special attention. For example, the method of continuous radio wave field profiling during MTA movement. The program of experimental studies of the device for determining the depth of the most compacted soil layer included conducting laboratory and laboratory-field work. As a result of the conducted research, it was established that the developed device provides effective determination of the depth of the compacted soil layer in modern crop production technologies, as well as: prompt determination of the depth of the soil and control of the position of the soil loosener will reduce fuel consumption by up to 20% and increase the productivity of the unit by up to 10% at the given quality soil cultivation.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/110
ISSN: 0202-1927
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дослідження пристрою оперативного .pdf501,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.