Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/159
Title: Ботаніка з основами екології
Authors: Світельський, Микола Михайлович
Іщук, Оксана Василівна
Федючка, Микола Ілліч
Матковська, Світлана Іванівна
Пінкіна, Тетяна Василівна
Романюк, Алла Андріївна
Keywords: цитологія рослин
гістологія рослин
пластиди
мітоз
вегетативні органи
репродуктивні органи
вищі рослини
природно-заповідний фонд
водорості
лишайники
гриби
plant cytology
plant histology
plastids
mitosis
vegetative organs
reproductive organs
higher plants
nature reserve fund
algae
lichens
mushrooms
Issue Date: 2019
Publisher: Олді-плюс
Citation: Ботаніка з основами екології : навч. посібник / М. М. Світельський, О. В. Іщук, М. І. Федючка [та ін.] ; за заг. ред. М. М. Світельського. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 540 с.
Abstract: У навчальному посібнику висвітлено походження, будову та життєдіяльність клітин, тканин і органів рослин та викладено основні методичні рекомендації і вказівки щодо виконання 28 лабораторних робіт з цитології, гістології, морфології та анатомії вегетативних і генеративних органів, а також систематики нижчих і вищих рослин. Містить перелік питань та тестові завдання до кожного розділу. Показано флористичну та ценотичну різноманітність рослинності України, її екологічну залежність, широтний і вертикальний зональний розподіл, динаміку та перспективи збереження гено- і ценофонду.
Description: The textbook covers the origin, structure, and vital activity of plant cells, tissues, and organs, and outlines the main methodical recommendations and instructions for performing 28 laboratory works on cytology, histology, morphology, and anatomy of vegetative and generative organs, as well as taxonomy of lower and higher plants. Contains a list of questions and test tasks for each chapter. The floristic and coenotic diversity of the vegetation of Ukraine, its ecological dependence, latitudinal and vertical zonal distribution, dynamics and prospects for the preservation of the gene and coenofund are shown.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/159
ISBN: 978-966-289-270-3
Appears in Collections:Підручники, посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ботаніка_з_основами_екології.pdf10,47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.