Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/214
Title: Англійська мова
Authors: Хант, Галина Олександрівна
Коновалова, Вікторія Анатоліївна
Лазаренко, Інеса Станіславівна
Keywords: сільське господарство
agriculture
рослинництво
crop production
тваринництво
animal husbandry
механізація сільського господарства
agricultural mechanization
навколишнє середовище
environment
економіка сільського господарства
agricultural economy
науково-технічний прогрес
scientific and techni
Issue Date: 2017
Publisher: ЖНАЕУ
Citation: Хант Г. О. та ін. Англійська мова : навч. посіб. для студ. аграр. спец. вищ. навч. закл. / Г. О. Хант, В. А. Коновалова, І. С. Лазаренко. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017 . – 120 с.
Abstract: Посібник «Англійська мова» створений відповідно до нормативної програми з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» та до вимог підготовки спеціалістів вищих аграрних навчальних закладів та змін, що відбулися в лінгвістичних та соціально-психологічних концепціях, які лежать в основі неспеціалізованої методики навчання іноземних мов. Вивчення іноземної мови студентами аграрних вузів базується на знанні загальноосвітніх, спеціальних і профільних дисциплін. Особлива увага приділяється формуванню навичок та вмінь практичного володіння іноземною мовою для вирішення комунікативних завдань в загальноосвітній, діловій та професійній сферах спілкування. Посібник «Англійська мова» передбачає опанування таким обсягом знань, навичок і вмінь, який забезпечує необхідний рівень сформованості комунікативної компетенції та комунікативної спроможності у різних сферах спілкування в усній та письмовій формах.
Description: The manual "English" was created in accordance with the normative program for the discipline "Foreign language for professional direction" and the requirements for the training of specialists of higher agricultural educational institutions and the changes that have taken place in linguistic and socio-psychological concepts, which are the basis of non-specialized methods of teaching foreign languages . The study of a foreign language by students of agricultural universities is based on knowledge of general education, special and profile disciplines. Special attention is paid to the formation of skills and abilities of practical knowledge of a foreign language to solve communicative tasks in the general educational, business and professional spheres of communication. The "English language" manual provides for the acquisition of such a volume of knowledge, skills and abilities that ensures the necessary level of communication competence and communication ability in various areas of communication in oral and written forms.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/214
Appears in Collections:Підручники, посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Англійська мова.pdf3,09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.