Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/236
Title: Застосування цифрових технологій у викладанні іноземних мов професійного спрямування
Authors: Рибак, Тетяна Миколаївна
Keywords: цифрові технології
digital technologies
інформаційні ресурси
information resources
Issue Date: 2022
Publisher: ЖАТФК
Citation: Рибак Т. М. Застосування цифрових технологій у викладанні іноземних мов професійного спрямування / Т. М. Рибак // Матеріали науково-практичної міжвузівської конференції «сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні на сучасному етапі. іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів» (24 лист. 2022 року) : зб. тез доповідей. – Житомир : ЖАТФК, 2022. – С. 53-56.
Abstract: Динамічний розвиток інтеграційцих процесів, глобалізація та відкритість спільнот до мультикультурних трансформацій, а також стрімкий розвиток сучасних цифрових технологій неабияк впливають на розвиток сучасної вищої освіти, а новітні вимоги щодо викладання та вивчення іноземних мов, слідуючи сучасним тенденціям, набирають нових обрисів. Вивчення іноземної як профільного предмету виходить на новий рівень, прагнучи задовільнити новітні прогресивні стандарти.
Description: The dynamic development of integration processes, globalization and openness of communities to multicultural transformations, as well as the rapid development of modern digital technologies have a significant impact on the development of modern higher education, and the latest requirements for teaching and learning foreign languages are taking on new shapes, following current trends. Studying a foreign language as a specialized subject is reaching a new level, striving to meet the latest progressive standards.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/236
Appears in Collections:Матеріали конференційItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.