Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/238
Title: Реалізація компетентнісно-діяльнісного підходу в організації самоосвітньої діяльності студентів-агроінженерів під час вивчення навчальної дисципліни «Хімія»
Authors: Русецька, Наталія Миколаївна
Демчук, Людмила Іванівна
Keywords: компетентність
competence
самоосвіта
self-education
методи навчання
teaching methods
Issue Date: 2021
Publisher: Херсонський державний університет
Citation: Русецька Н. М., Демчук Л. І. Реалізація компетентнісно-діяльнісного підходу в організації самоосвітньої діяльності студентів-агроінженерів під час вивчення навчальної дисципліни «Хімія» / Н. М. Русецька, Л. І. Демчук // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Херсон : ХДУ, 2021. – С. 33-38.
Abstract: У статті піднімається проблема організації самостійної роботи студентів (СРС) ВНЗ в умовах реалізації компетентнісно-діяльнісного підходу. Охарактеризовано основні складові частини процесу розвитку самоосвітньої діяльності студентів-агроінженерів. Визначено послідовну реалізацію компетентнісно-діяльнісного підходу педагогічної дії, а також перелік методологічних засад впровадження моделі (підходи, принципи, умови), методичний інструментарій з характеристикою їх сутності та мірою результативності. Виявлено, що впровадження компетентнісно-діяльнісного підходу в освітній процес передбачає глибокі системні перетворення всього освітнього процесу від визначення мети до оцінювання результатів освіти. Досліджено компетентнісну модель, яка представлена у вигляді інформаційної системи, що відбиває структуру освітнього процесу, забезпечує адекватний контроль та оцінювання отриманих результатів навчання. З’ясовано особистісну та соціальну значимість компетентнісного підходу. Виявлено, що створення сприятливих умов для успішного входження молодої людини в сучасне динамічне життя, розвиток взаємовідносин з людьми та з навколишнім середовищем дадуть змогу пов’язати процес навчання з потребами часу, дасть можливість для самореалізації в суспільних процесах, В ході дослідження узагальнено, що компетентність та компетентнісний підхід – це поєднання умінь, знань, навичок, способів мислення, ціннісних орієнтирів та ідейних переконань, які дають змогу впевнено та успішно виходити з нестандартних життєвих ситуацій. Зокрема, нами компетентнісний підхід засновувався на єдності таких провідних положеннях, як спрямованість на досягнення інтегральних показників підготовки майбутнього фахівця; системність набуття основних груп компетент- ностей, а саме загальних (ключових), професійних і фахових; залежність системи компетентностей від рівня та ступеня вищої освіти, її поступове ускладнення, оновлення й збагачення; зорієнтованість на соціалізацію і професіоналізацію особистості, постійне поглиблення (вдосконалення) компетентностей в умовах неперервної освіти.
Description: The article raises the problem of organizing students' independent work (SRS) of higher education institutions under the conditions of implementation of the competence-activity approach. The main components of the process of development of self-educational activity of agricultural engineering students are characterized. The consistent implementation of the competence-activity approach of pedagogical action, as well as the list of methodological principles of the implementation of the model (approaches, principles, conditions), methodical toolkit with the characteristics of their essence and the measure of effectiveness are defined. It was found that the implementation of the competence-activity approach in the educational process involves deep systemic transformations of the entire educational process, from defining the goal to evaluating the results of education. The competence model, which is presented in the form of an information system that reflects the structure of the educational process, ensures adequate control and evaluation of the obtained learning results, was studied. The personal and social significance of the competence approach is clarified. It was found that the creation of favorable conditions for the successful entry of a young person into modern dynamic life, the development of relationships with people and the environment will make it possible to connect the learning process with the needs of the time, will provide an opportunity for self-realization in social processes. That competence and a competence approach are a combination of abilities, knowledge, skills, ways of thinking, value orientations and ideological beliefs, which enable one to confidently and successfully get out of non-standard life situations. In particular, our competence approach was based on the unity of such leading provisions as the focus on achieving integral indicators of the training of the future specialist; systematic acquisition of the main groups of competences, namely general (key), professional and specialist; dependence of the competence system on the level and degree of higher education, its gradual complication, renewal and enrichment; focus on socialization and professionalization of the individual, constant deepening (improvement) of competences in the conditions of continuous education.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/238
Appears in Collections:Статті
Статті
Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНО-ДІЯЛЬНІСНОГО .pdf362,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.