Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/239
Title: Наукові основи формування технічної компетентності майбутніх інженерів у процесі професійної підготовки в аграрних коледжах
Other Titles: Scientific bases of formation of technical competence of future engineers in the process of vocational training in agricultural colleges
Authors: Русецька, Наталія Миколаївна
Keywords: технічна компетентність
technical competence
професійна підготовка
professional training
дослідницька діяльність
research activity
інженер
engineer
Issue Date: 2019
Publisher: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
Citation: Русецька Н. М. Наукові основи формування технічної компетентності майбутніх інженерів у процесі професійної підготовки в аграрних коледжах = Scientific bases of formation of technical competence of future engineers in the process of vocational training in agricultural colleges / Н. М. Русецька // Інноваційна педагогіка : наук. журнал. – Одеса : Причорноморськ. наук.-дослід. ін-т економіки та інновацій, 2019. – Вип. 15, Т. 1. – С. – 82-86.
Abstract: У статті виконано аналіз поняття технічної компетентності, запропоновано визначення поняття технічної компетентності майбутнього інженера, розкрито етапи організації дослідницької роботи майбутніх інженерів у навчальних закладах шляхом послідовного інтегрування науки й навчально-виховного процесу. На основі проведеного аналізу встановлено, що інженерно-педагогічна освіта України має інтегруватися в європейський освітній простір не за єдиною моделлю чи зразком, а як система спеціалізованої педагогічної освіти. Визначено основні складники технічної компетентності, уміння, які мають бути сформовані у студентів під час навчального процесу. На основі дослідження систем вищої аграрної освіти провідних країн світу визначаються перспективи підготовки майбутніх інженерів у аграрних навчальних закладах України. Про аналізовано особливості формування технічної компетентності майбутніх інженерів у педагогічній практиці, завдання модернізації вищої професійної освіти та фактори актуалізації проблеми підготовки сучасних інженерів. Виокремлено провідні теоретичні підходи, які дають можливість схарактеризувати сутність об’єкта і предмета дослідження, визначити провідні шляхи, фактори та умови формування досліджуваної властивості особистості. Такими шляхами є компетентнісний, діяльнісний, особистісно орієнтований, системний та комплексний підходи. Основою концепції розвитку аграрної освіти є модель взаємодії держави, аграрних коледжів та бізнесу, що дозволяє відтворити інновацій ний складник науково-педагогічної діяльності аграрного спрямування. З огляду на інтегрований характер інженерної діяльності про фесійно-педагогічна підготовка вважається базовою, спеціально організованою, систематичною та цілеспрямованою стосовно формування та розвитку професійно-педагогічних знань, умінь, навичок, якостей майбутніх інженерів. Запропоновано шляхи вирішення та принципи побудови поліпшеної системи професійної підготовки з урахуванням вимог ринку аграрної праці та сьогодення.
Description: The article analyzes the concept of technical competence, proposes a definition of the concept of technical competence of a future engineer, reveal the stages of organizing the research work of future engineers in educational institutions through the consistent integration of science and the educational process. Based on the analysis, it was established that the engineering and pedagogical education of Ukraine should be integrated into the European educational space not according to a single model or sample, but as a system of specialized pedagogical education. The main components of technical competence, skills that must be formed in students during the educational process are defined. On the basis of the study of higher agricultural education systems of the leading countries of the world, the prospects of training future engineers in agricultural educational institutions of Ukraine are determined. The peculiarities of the formation of technical competence of future engineers in pedagogical practice, the task of modernization of higher professional education and the factors of actualization of the problem of training modern engineers are analyzed. The leading theoretical approaches are singled out, which make it possible to characterize the essence of the object and the subject of research, to determine the leading ways, factors and conditions for the formation of the investigated personality property. Such ways are competence-based, activity-based, person-oriented, system and complex approaches. The basis of the concept of development of agrarian education is the model of interaction between the state, agrarian colleges and business, which allows reproduce the innovative component of the scientific and pedagogical activity of the agrarian direction. Given the integrated nature of engineering activity, vocational and pedagogical training is considered basic, specially organized, systematic and purposeful in terms of the formation and development of professional and pedagogical knowledge, abilities, skills, and qualities of future engineers. Solutions and principles of building an improved system of professional training are proposed, taking into account the requirements of the agricultural labor market and today.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/239
ISSN: 2663-6085
Appears in Collections:Статті
СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.