Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/304
Title: Дослідження статичного та динамічного коефіцієнта тертя між поверхнею робочих органів ґрунтообробних машин та рослинними рештками
Authors: Дворук, Володимир Іванович
Борак, Костянтин Вікторович
Руденко, Віталій Григорович
Добранський, Сергій Станіславович
Бучко, Ігор Олександрович
Keywords: коефіцієнт тертя ковзання
coefficient of sliding (kinetic) friction
рослинні рештки
plant remains
сталь
steel
шорсткість
roughness
термообробка
heat treatment
вологість
moisture content
Issue Date: 2020
Publisher: НУБіП України
Citation: Дослідження статичного та динамічного коефіцієнта тертя між поверхнею робочих органів ґрунтообробних машин та рослинними рештками / В. І. Дворук, К. В. Борак, В. Г. Руденко [та ін.]. - Наукові доповіді НУБіП України : електрон. журнал. – 2020. – № 1(83).
Abstract: Завдання дослідження полягало у визначенні впливу вологості рослинних решток, марки сталі, термічної обробки сталі, шорсткості та напрямку хвиль шорсткості на зміну величини статичного та динамічного коефіцієнта тертя між сталю та рослинними рештками після збирання сільськогосподарських культур. Для досліджень використовували стандартний метод «похилої площини», який дозволяє визначити статичний коефіцієнт тертя. Динамічний коефіцієнт тертя визначали за рахунок врахування часу руху рослинних решток по похилій площині і часу переміщення без врахування сили тертя (час вертикального падіння, α=90°). У результаті досліджень встановлено, що коефіцієнт тертя ковзання між рослинними рештками і сталлю суттєво відрізняється для кожного елемента рослинних решток, так в середньому коефіцієнт тертя ковзання листя на 18…29 % більше за коефіцієнт тертя ковзання стебел. Обробка сталі, яка дозволяє зменшити поверхневу енергію, призводить до зменшення коефіцієнта тертя ковзання на 5…16 %. Збільшення вологості рослинних решток призводить до суттєвого збільшення коефіцієнта тертя ковзання. Зміна шорсткості поверхні сталі призводить до зміни коефіцієнта тертя ковзання, так для полірованої поверхні коефіцієнт тертя ковзання значно більше ніж для поверхонь, які мають чорнову обробку. Зміна напрямку нерівностей на полірованій поверхні не призводить до збільшення статичного і динамічного коефіцієнта тертя ковзання, а за чорнової обробки при поздовжньому напрямку нерівностей статичний коефіцієнт залишається незмінним, а динамічний зменшується на 7…10 %. Тертя, яке відбувається в результаті взаємодії рослинних решток зі сталлю неможливо описати законом Амонтона–Кулона, оскільки в даному випадку, молекулярна складова суттєво впливає на величину коефіцієнт тертя рослинні рештки–сталь. Процес тертя описується молекулярно-механічною теорією.
Description: The purpose of this study was to determine the effect of moisture content in plant remains, steel grade, heat treatment of the steel, roughness and the direction of the rough surface waves upon the variation of the coefficients of static and dynamic friction between the steel and plant remains after the crops have been harvested. For the purpose of the study the conventional Inclined Plane Method was applied to determine the coefficient of static friction. The coefficient of dynamic friction was determined in consideration of the time required for the plant remains to move across the inclined plane, and the time of movement without regard to the friction force (vertical incidence time, α = 90°). As follows from the study, the coefficient of sliding (kinetic) friction between plant remains and steel is significantly different for either element of the plant remains, so that the coefficient of sliding (kinetic) friction of leaves is on average 18… 29 % greater than the coefficient of sliding (kinetic) friction of stems. Steel treatment, whereby the surface energy is abated, reduces the sliding (kinetic) friction by 5… 16 %. Gain in moisture by plant remains leads to a significant increase of the coefficient of sliding (kinetic) friction. Changes of the steel surface roughness lead to a variation in the coefficient of sliding (kinetic) friction, so that it is much greater for the polished surface by contrast with those ones with rough finish. Variations in the direction of the irregularities on the polished surface do not lead to increase of the coefficient of static and dynamic sliding friction. Therefore, in case of rough surface finish and should irregularities have the longitudinal pattern, the coefficient of static friction remains unaffected, while the dynamic one is decreased by 7...10 %. The friction conditioned by the interaction of plant remains and steel may not be described by the Amonton’s & Coulomb’s Law, since in this case the coefficient of friction between the plant remains and steel is significantly affected by the molecular component. The process of friction must be described based upon the molecularmechanical theory of friction. The molecular-mechanical theory of friction shall be taken as a basis for description of the friction process itself.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/304
ISSN: 2223-1609
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИЧНОГО.pdf892,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.