Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/335
Title: Зносостійкість сталі 65г, зміцненої гартуванням при індукційному нагріванні
Authors: Дворук, Володимир Іванович
Лабунець, Василь Федорович
Борак, Костянтин Вікторович
Свирид, Михайло Миколайович
Бучко, Ігор Олександрович
Keywords: зносостійкість
wear resistance
сталь 65Г
65Г steel
струм високої частоти
high frequency current
абразивне зношування
abrasive wear
Issue Date: 2019
Publisher: Гельветика
Citation: Зносостійкість сталі 65г, зміцненої гартуванням при індукційному нагріванні / В. І. Дворук, В. Ф. Лабунець, К. В. Борак [та ін.] // Вчені записки Таврійського національного університету ім В. І. Вернадського : наук. журнал. – 2019. – Т. 30(69), № 5. – С. 1-5. – (Технічні науки)
Abstract: У роботі проведено аналіз досліджень впливу гартування при індукційному нагріванні на зносостійкість сталей. Встановлено, що результати попередніх досліджень неможливо застосувати для робочих органів ґрунтообробних та посівних машин, оскільки всі попередні дослідження на зносостійкість проводились при зношуванні по жорстко закріпленому абразиву. Для визначення можливості підвищення зносостійкості робочих органів ґрунтообробних та посівних машин гартування струмами високої частоти необхідно провести лабораторні дослідження на зношування в умовах нежорстко закріплених абразивних частинок. Для проведення таких досліджень розроблена методика, яка дозволяє визначити зносостійкість сталі при зношуванні в умовах нежорстко закріплених абразивних частинок. У роботі встановлено вплив сили струму на зносостійкість сталі 65Г при зміцненні гартуванням струмами високої частоти. Даний спосіб, підвищення зносостійкості, дозволяє підвищити стійкість до абразивного зношування сталі 65Г приблизно на 10% порівняно зі стандартною термообробкою (нагрівання в муфельній печі до 810°С з відпуском 200°С). У процесі взаємодії сталі 65Г (зміцненої гартуванням при індукційному нагріванні) з вільним абразивом відбувається процес наклепування поверхні, в результаті чого поверхнева твердість підвищується на 6…25,6%, що позитивно впливає на її зносостійкість. У зразків сталі з найменшою зносостійкістю на поверхні тертя, окрім слідів мікрорізання, також спостерігались наявність каверн. Застосування гартуванням при індукційному нагріванні не дозволить кардинально вирішити питання підвищення зносостійкості робочих органів ґрунтообробних та посівних машин, тому необхідно шукати нові більш прогресивні способи і методи зміцнення їх робочих поверхонь.
Description: The analysis of studies of the influence of quenching during induction heating on the durability of steels is carried out. It has been established that the results of previous studies cannot be applied to the working bodies of soil tillage and sowing machines, since all previous studies on wear resistance were carried out during wear on rigidly fixed abrasives. To determine the possibility of increasing the wear resistance of the working bodies of soil tillage and seeding machines high-frequency currents, it is necessary to carry out laboratory tests for wear in conditions of non-rigidly fixed abrasive particles. For carrying out such studies, a technique has been developed that allows to determine the wear resistance of steel during wear in conditions of non-rigidly fixed abrasive particles. The influence of the current strength on the wear resistance of 65Г steel during hardening by high-frequency currents is established in the work. This method, increase wear resistance, allows to increase the resistance to abrasion wear of steel 65Г by about 10%, compared with standard heat treatment (heating in a muffle furnace to 810 °C with a release of 200°C). In the process of interaction of 65Г steel (strengthened by quenching during induction heating) with free abrasive is the process of surface hardening, resulting in surface hardness increases by 6...25,6%, which has a positive effect on its wear resistance. The least wear-resistant specimens on the friction surface, except for traces of micro-cutting, also showed the presence of caverns. The application of quenching during induction heating will not allow to radically solve the question of increasing the wear resistance of the working bodies of the tillage and sowing machines, so it is necessary to look for new more progressive ways and methods of strengthening their working surfaces.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/335
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЗНОСОСТІЙКІСТЬ СТАЛІ 65Г.pdf20,49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.