Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/340
Title: Фрикційна взаємодія ґрунту з поверхнею робочих органів ґрунтообробних машин
Authors: Борак, Костянтин Вікторович
Keywords: коефіцієнт тертя
friction coefficient
робочий орган машини
machine tool
ґрунт
soil,
ковзання
sliding
кочення
rolling
ґрунтообробна машина
tillage machine
Issue Date: 2019
Publisher: НУБіП України
Citation: Борак К. В. Фрикційна взаємодія ґрунту з поверхнею робочих органів ґрунтообробних машин / К. В. Борак // Техніка та енергетика = Machinery and Energetics : журнал досліджень аграрного виробництва / НУБіП України. – 2019. – Т. 10, № 4. – С. 157-162.
Abstract: Проектування робочих органів сільськогосподарських машин повинно ґрунтуватися на фізичні, хімічні та механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів з якими вони взаємодіють під час експлуатації. Однією з основною характеристикою дисперсних сільськогосподарських матеріалів є коефіцієнт тертя між ним та поверхнею робочою органу. Найбільш складним для дослідження, серед сільськогосподарських матеріалів, є ґрунт. Складність його дослідження пов’язано зі складною будовою, адже ґрунт є гетерогенною системою, що містить тверду, рідку та газоподібну фази, а також живі організми. Крім того співвідношення між фазами може змінюватися в часі. Дослідженням фрикційної взаємодії двох твердих тіл якісно розкрито в сучасній літературі. В той же час питання взаємодії твердого тіла з дисперсним середовищем, а особливо з реальною ґрунтовою масою залишається нерозкритим. В роботі встановлено, що при експлуатації ґрунтообробних машин, в зоні контакту робочого органу і ґрунту, одночасно відбуваються всі три види тертя (тертя ковзання, тертя кочення та тертя кочення з проковзуванням). Для визначенні загального коефіцієнта тертя між поверхнею робочого органу ґрунтообробних машин і ґрунтом з урахуванням всіх можливих видів тертя складена відповідна залежність. Розроблена система рівнянь Колмогорова, яка дає змогу знаходити всі ймовірності значення коефіцієнтів тертя між поверхнею робочих органів ґрунтообробних машин та ґрунтом як функції часу.
Description: The design of working bodies of agricultural machinery should be based on the physical, chemical and mechanical-technological properties of agricultural materials with which they interact with during operation. One of the main characteristics of dispersed agricultural materials is the coefficient of friction between it and the surface of the working body. The most difficult to study among agricultural materials is soil. The complexity of its research is due to its complex structure, because soil is a heterogeneous system containing solid, liquid and gaseous phases, as well as living organisms. In addition, the ratio between the phases can change over time. The study of the frictional interaction of two solids bodies is well covered in the modern literature. At the same time the issue of interaction of a solid with a dispersed medium, and especially with the real soil mass remains unresolved. It was found that during the operation of tillage machines, in the contact zone of the working and soil, all three types of friction occur simultaneously friction (sliding friction, rolling friction and rolling friction with slipping). To determine the total coefficient of friction between the surface of the working body of tillage machines and the soil, taking into account all possible types of friction, the corresponding dependence was developed. A system of Kolmogorov equations has been developed, which makes it possible to find all probabilities of the coefficients of friction coefficients between the surface of the working bodies of tillage and the soil as a function of time.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/340
ISSN: 2663-1334
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФРИКЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ ҐРУНТУ.pdf907,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.