Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/377
Title: Модернізація пристрою вибірки та зберігання: аналіз роботи електричних схем
Authors: Антипчук, Богдан Олександрович
Логвінов, Геннадій Степанович
Лавріщев, Олександр Олександрович
Мельничук, Веніамін Володимирович
Дурас, Марія Володимирівна
Keywords: аналогово-цифрове перетворення
analog-to-digital conversion
аналоговий ключ
analog key
резистор
resistor
підсилювач
amplifier
інтегруючий пристрій
integrating device
діод
diode
Issue Date: 2023
Publisher: Гельветика
Citation: Модернізація пристрою вибірки та зберігання: аналіз роботи електричних схем / Б. О. Антипчук, Г. С. Логвінов, О. О. Лавріщев [та ін.] // Таврійський науковий вісник. – 2023. - № 6. – С. 3-10. – (Технічні науки)
Abstract: Аналогово-цифрові (АЦП) і цифро-аналогові перетворювачі (ЦАП) – невід’ємна складова інформаційно-вимірювальних систем, тому багато в чому обумовлюють ефективність їх роботи. Використання АЦП і ЦАП у вимірювальних системах вимагає модернізації їх аналогових і цифрових пристроїв: підсилювачів, комутаторів, фільтрів, пристроїв керування, пристроїв вибірки і зберігання тощо. Отже, модернізація та удосконалення елементної бази АЦП і ЦАП дасть змогу виключити статичні й динамічні складові загальної похибки, оптимізуючи весь тракт вимірювального сигналу. Саме питання вдосконалення роботи АЦП, а точніше сказати, його структурного елементу – пристрою вибірки і зберігання, є ключовим в даній роботі. В статті проводиться порівняльний аналіз роботи модернізованого, запатентованого групою авторів цієї статті пристрою з його прототипом, пристроєм вибірки і зберігання (ПВЗ), який широко застосовується в автоматиці, електроніці і радіотехніці. Детально дано опис принципової схеми модернізованого ПВЗ і його прототипу, вказується на недоліки в роботі вже відомого пристрою, деталізується причина цих недоліків та показано, як ці недоліки усуваються в новоствореному пристрої, а саме принципом роботи його електричної схеми: модернізований пристрій додатково забезпечений підсилювачем рівня сигналу та додатковим резистором зворотного зв’язку. Також наведено дані процесу моделювання вже відомого і новоствореного ПВЗ в програмі EveryCircuit, на графіках якої чітко зображено якість обробленого сигналу: видно, що модернізований пристрій працює краще, тобто обробка аналогового сигналу відбувається якісніше і динамічніше, що є вкрай важливим для отримання точних даних і виключення похибки вимірювання при швидкозмінному сигналі в аналогово-цифровому перетворювачі.
Description: Analogue-to-digital converters (ADCs) and digital-to-analog converters (DACs) are an integral part of information and measurement systems, and therefore largely determine the efficiency of their operation. The use of ADCs and DACs in measuring systems requires the modernization of their analog and digital devices: amplifiers, switches, filters, control devices, sampling and storage devices, etc. Therefore, modernization and improvement of the element base of ADC and DAC will make it possible to exclude static and dynamic components of the total error, optimizing the entire path of the measurement signal. The very issue of improving the operation of the ADC, or rather, its structural element – the sampling and storage device, is the key in this work. The article compares the operation of the modernized device patented by the group of authors of this article with its prototype, the sampling and storage device (SSD), which is widely used in automation, electronics and radio engineering. A detailed description of the basic scheme of the modernized PVZ and its prototype is given, the shortcomings in the operation of the already known device are indicated, the cause of these shortcomings is detailed, and it is shown how these shortcomings are eliminated in the newly created device, namely the principle of operation of its electrical circuit: the modernized device is additionally equipped with a signal level amplifier and an additional feedback resistor. The data of the modeling process of the already known and newly created PVZ in the EveryCircuit program are also given, the graphs of which clearly show the quality of the processed signal: it can be seen that the modernized device works better, that is, the processing of the analog signal is more qualitative and dynamic, which is extremely important for obtaining accurate data and excluding measurement errors at a rapidly changing signal in an analog-to-digital converter.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/377
ISSN: 2786-4588
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ ВИБІРКИ.pdf816,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.