Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/397
Title: Критерії оптимальної експлуатації автомобілів на альтернативних видах палива
Authors: Рудзінський, Володимир Васильович
Ємець, Богдан Володимирович
Мельничук, Сергій Володимирович
Рябчук, Олександр Павлович
Цимбал, Сергій Володимирович
Keywords: автомобіль
car
альтернативне паливо
alternative fuel
Issue Date: 2021
Publisher: Вінницький національний технічний університет
Citation: Критерії оптимальної експлуатації автомобілів на альтернативних видах палива / В. В. Рудзінський, Б. В. Ємець, С. В. Мельничук [та ін.] // Вісник машинобудування та транспорту : наук. журнал. – 2021. - № 1(13). – С. 124-132.
Abstract: Запропоновано ряд критеріїв, які обґрунтовують конструктивні та експлуатаційні показники автомобілів, що працюють на альтернативних видах палива: економічну ефективність експлуатації таких автомобілів, їх екологовідповідність; рівень ускладнення конструкції переобладнаних автомобілів; трудоємкість їх технічного обслуговування, ремонту, тощо; тягово-швидкісні та інші відмінні, в порівнянні з базовим, властивості автомобілів під час роботи на альтернативному паливі (АП); енергоємність та (або) собівартість АП; коефіцієнт корисної дії силової установки та (або) автомобіля на АП; ступінь впровадження в експлуатацію (масовість виробництва) та подальша перспектива розвитку конструкції подібних автомобілів; стан підтримки на державному (місцевому) рівні розроблених конструкцій. Здійснено експертну оцінку прийнятих критеріїв у порядку їх вагомості. Поряд з аналізом оцінок, які виставлені у балах, використано метод ранжирування з метою дослідження результатів опитування фахівців-експертів. Це дозволило застосувати значення встановлених оптимальних критеріїв для обґрунтування експлуатації автомобілів під час їх роботи на АП.
Description: A number of criteria have been proposed that justify the design and operational performance of cars running on alternative fuels: the economic efficiency of operating such cars, their environmental compatibility; the level of complexity of the design of converted cars; the complexity of their technical maintenance, repair, etc.; traction-speed and other excellent, compared to the basic, properties of cars when running on alternative fuel (AP); energy intensity and (or) cost of AP; the efficiency factor of the power plant and (or) the car on the AP; the degree of introduction into operation (mass production) and the further perspective of the development of the design of similar cars; the state of support at the state (local) level of the developed structures. An expert evaluation of the accepted criteria in the order of their importance was carried out. Along with the analysis of the scores, which are presented in points, the ranking method was used in order to study the results of the survey of experts. This made it possible to apply the values of the established optimal criteria to justify the operation of cars during their operation at the AP.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/397
ISSN: 2415-3486
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Критерії оптимальної експлуатації автомобілів .doc1,6 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.