Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/403
Title: Організація антикризового управління персоналом сільськогосподарських підприємств
Authors: Муляр, Тамара Станіславівна
Головач, Катерина Сергіївна
Keywords: криза
сrisis
антикризове управління
anti-crisis management
персонал
personnel
людські ресурси
human resources
Issue Date: 2017
Publisher: ЖДТУ
Citation: Муляр Т. С., Головач К. С. Організація антикризового управління персоналом сільськогосподарських підприємств / Т. С. Муляр, К. С. Головач // Вісник ЖДТУ: Економіка, управління та адміністрування. – 2017. – № 2. – С. 128–132. – (Економічні науки)
Abstract: Досліджено основні засади використання антикризового управління персоналом на підприємствах сільського господарства. Теоретично обґрунтовано ефективність запровадження антикризового управління персоналом на підприємствах сільського господарства. В сучасних умовах велика кількість підприємств постійно зіштовхується із впливом різних кризових явищ. Для всіх організацій управління персоналом є актуальним та першочерговим завданням щодо покращання ефективності управлінського процесу. Актуальною основою для запровадження системи антикризового управління на підприємствах є своєчасне та правильне реагування на виникнення кризових ситуацій людськими ресурсами. Основою антикризового управління персоналом є організація роботи з персоналом, метою якої є створення умов для ефективного планування діяльності на підприємстві, відбір стратегії для виконання, розробка антикризової програми, підбір необхідних важелів для використання. Проте, важливим є врахування людського фактору, основою якого є морально-психологічна готовність кадрового персоналу підприємства до праці в умовах напруги та кризового стану. Узагальнено основні фактори, які необхідні персоналу для організації антикризового управління. Систематизовано принципи антикризового управління персоналом. Варто зазначити, що принципи можуть бути й індивідуальними, притаманними саме для кризової ситуації, що виникає на підприємстві, оскільки персонал у цьому випадку працює у важкому соціально-психологічному середовищі. Визначено, що антикризове управління має специфічні особливості. Досліджено місце кадрової політики в системі антикризового управління. Визначено, що одним із способів підвищення ефективності системи антикризового управління є запровадження групи внутрішнього антикризового контролю, функції якої полягають у здатності передбачати кризові процеси в перспективі та забезпечити всім необхідним для попередження їх проявів.
Description: The basic principles of the use of anti-crisis personnel management on gricultural enterprises. Theoretically justified effectiveness introduction of anti-crisis personnel management at rural enterprises economy. In modern conditions, a large number of enterprises are constantly faced with influence of various crisis phenomena. For all organizations, personnel management is relevant and priority task to improve the efficiency of the management process. Relevant Timely and the correct response to crisis situations by human resources. Basis crisis management of personnel is the organization of work with personnel, the purpose of which is creation of conditions for effective planning of activities at the enterprise, selection of strategy for execution, development of an anti-crisis program, selection of the necessary levers for use.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/403
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.