Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/409
Title: Соціальний маркетинг та соціальна реклама – реалії сьогодення
Authors: Головач, Катерина Сергіївна
Головач, Олена Петрівна
Веремій, Тамара Борисівна
Keywords: соціальна реклама
social advertising
маркетинг
marketing
Issue Date: 2022
Publisher: Кам’янець-Подільський державний інститут
Citation: Головач К. С. та ін. Соціальний маркетинг та соціальна реклама – реалії сьогодення / К. С. Головач, О. П. Головач, Т. Б. Веремій // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : мат. VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 24-25 листопада 2022 року) / Кам’янець-Подільський державний інститут. – Кам’янець- Подільський : КПДІ, 2022. – С. 43–44.
Abstract: Соціальний маркетинг є новим різновидом маркетингу. Його можна розглядати як перспективний напрям для бізнесу. Щодо вкладання коштів, то сучасний споживач довіряє значно більше соціальній рекламі, яка, в свою чергу, допомагає не тільки просувати, але і формує позитивний імідж певного бренду, підприємства, галузі, що посилює конкурентоспроможність. У світлі нових світових трендів розвиток соціального маркетингу, соціального підприємництва, бажання споживати соціально корисні товари/послуги є важливим чинником збереження довкілля та захисту інтересів соціуму в цілому.
Description: Social marketing is a new kind of marketing. It can be consider as a promising direction for business. As for the investment, then modern consumer trusts much more social advertising, which, in turn, helps not only promote, but also forms a positive image of a particular brand, enterprises, industries that enhance competitiveness. In the light of new global trends development of social marketing, social entrepreneurship, the desire to consume socially useful goods/services is an important factor preserving the environment and protecting the interests of society as a whole.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/409
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СОЦІЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ.pdf4,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.