Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/457
Title: Напрями удосконалення структури та змісту методичної роботи у закладах фахової передвищої освіти
Authors: Черняхівський, Артем Дмитрович
Добранський, Сергій Станіславович
Keywords: методична робота
methodical work
Issue Date: 2024
Publisher: Ніжинський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України
Citation: Черняхівський А. Д., Добранський С. С. Напрями удосконалення структури та змісту методичної роботи у закладах фахової передвищої освіти / А. Д. Черняхівський, С. С. Добранський // Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Роль молоді у розвитку сталого суспільства: освіта, наука та практика»: зб. наук. пр. (21 травня 2024 року). – Ніжин : НФКНУБіП, 2024. – С. 40-43.
Abstract: Щоб конкретизувати цілі вдосконалення методичної роботи, необхідно визначити ціль професійної підготовки спеціалістів у сучасних умовах. Відомо, що основна мета закладів фахової передвищої освіти полягає у високоякісній підготовці фахівців, що здатні в найкоротші терміни вийти на рівень професійної майстерності та внести свій вклад у розвиток техніки, технології і виробництва. В результаті ми вийшли на необхідність такого підходу до визначення мети, змісту і методів професійної підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти, коли цей відбір і визначення доцільності і поєднання тієї чи іншої інформації, методів навчання проводилися б комплексно, виходячи не тільки з тенденцій розвитку техніки, педагогічної технології та ринку робочої сили, але й із пріоритетності заданих суспільством вимог, якостей і видів діяльності фахівця, орієнтованих на прогнозоване майбутнє.
Description: To specify the goals of improving methodological work, it is necessary to define the purpose of professional training in modern conditions. It is known that the main goal of professional higher education institutions is to provide high-quality training of specialists who are able to reach the level of professional skills and contribute to the development of engineering, technology and production. As a result, we have come to the conclusion that the following approach is necessary defining the purpose, content and methods of professional training in institutions of of professional higher education, when this selection and determination of the appropriateness and combination of of this or that information, teaching methods would be carried out comprehensively, based on not only on the basis of trends in the development of technology, pedagogical technology and the labour market but also on the basis of the priority of the requirements, qualities and types of of the specialist's activities, oriented towards the forecasted future.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/457
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Напрями удосконалення структури .pdf487,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.