Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/463
Title: Організація сервісного обслуговування автомобілів з детальною розробкою ремонту ходової частини автомобіля МАЗ-65111
Authors: Мошківський, Данило
Keywords: консистентне мастило
grease lubrication
нагнітач
supercharger
автомобіль
car
ходова частина
chassis
Issue Date: 2024
Publisher: ЖАТФК
Citation: Мошківський Д. Організація сервісного обслуговування автомобілів з детальною розробкою ремонту ходової частини автомобіля МАЗ-65111 : кваліфікаційна робота / Д. Мошківський ; кер. І. Бучко. – Житомир : ЖАТФК, 2024. – 37 с.
Abstract: В даній роботі розраховано виробничу програму підприємства. Визначено кількість технічних впливів з обслуговування та діагностики автомобілів за цикл та рік експлуатації. Розраховано питомі та річні трудомісткості робіт та необхідну кількість виробничих робітників у зонах та ділянках підприємства. Описано технологію проведення технічного обслуговування ходової частини автомобіля МАЗ-65111. Розроблено технологічну карту на виконання ТО ходової частини даного автомобіля. В якості нововведення розроблено пристосування для заправки консистентного мастила. Впровадження його в виробництво сприятиме полегшенню роботи працівників, підвищенню якості ремонтних та обслуговувальних робіт, а також зростанню продуктивності праці. Розроблені заходи по охороні праці при проведенні ТО автомобіля МАЗ65111. Дано характеристику економічним показникам розробленого пристосування, собівартість виготовлення якого становить 3726,82 грн., термін окупності якого складатиме 2,7 року.
Description: This paper calculates the production programme of an enterprise. It is determined the number of technical impacts on car maintenance and diagnostics per cycle and year of operation. The specific and annual labour intensity of work and the required the number of production workers in the zones and sections of the enterprise.The technology of maintenance of the chassis of the MAZ-65111 vehicle. A technological map for performing maintenance of the chassis of this car has been developed of this vehicle has been developed.As an innovation, a device for refuelling for grease lubrication. Its introduction into production will help to facilitate the work of employees, improve the quality of repair and maintenance work, and increase labour productivity. The article develops measures on labour protection during maintenance of MAZ65111 vehicle.The economic indicators of the developed device are described, the cost of production of which is 3726.82 UAH, the payback period of which will be 2,7 years.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/463
Appears in Collections:Відділення "Агроінженерія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мошківський Д.В. Аі-43.pdf2,54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.