Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/464
Title: Удосконалення ТО і ремонту техніки з детальною розробкою ТО-3 трактора Беларус-892.2
Authors: Рафальський, Максим
Keywords: технічне обслуговування автомобіля
car maintenance
трактор Беларус - 892.2
Belarus - 892.2 tractor
ремонтно-обслуговуюча база
repair and maintenance base
машинно-тракторний парк
machine and tractor park
штуцер
fitting
Issue Date: 2024
Publisher: ЖАТФК
Citation: Рафальський М. Удосконалення ТО і ремонту техніки з детальною розробкою ТО-3 трактора Беларус-892.2 : кваліфікаційна робота / М. Рафальський ; кер. І. Бучко ; рец. О. Рябчук. – Житомир : ЖАТФК, 2024. – 36 с.
Abstract: У дипломному проєкті проведено розрахунки трудомісткості технічного обслуговування та ремонтів, визначено кількість працівників для виконання ТО та ремонтів, а також площу пункту ТО, освітлення і вентиляцію для нього. Описано технологію проведення технічного обслуговування автомобілів. Крім того, детально розроблено організацію проведення ТО-3 для трактора Беларус - 892.2. В конструкторській частині розроблено пристрій для затягування штуцера для проведення ТО і ремонту автотракторних двигунів, впровадження в виробництво якого дасть можливість полегшити працю робітників, підвищити якість ремонтно-обслуговуючих робіт і продуктивність праці. Розроблені заходи по охороні праці та техніки безпеки при проведенні технічного обслуговування в проектному підприємстві. В п’ятому розділі проекту розрахована економічна ефективність впровадження конструкторської розробки в виробництво господарства, а також розрахований термін окупності нововведення.
Description: In the diploma project, calculations of the labor intensity of the technical were carried out maintenance and repairs, the number of employees to perform is determined maintenance and repairs, as well as the area of the maintenance point, lighting and ventilation for it. The technology of car maintenance is described. Except in addition, the organization of the TO-3 maintenance for the Belarus - 892.2, tractor was developed in detail. A tightening device has been developed in the design part fittings for maintenance and repair of tractor engines, implementation in the production of which will make it possible to facilitate the work of workers, to improve the quality of repair and maintenance works and labor productivity. Measures for labor protection and safety techniques during the implementation have been developed maintenance in the project enterprise. Economic efficiency is calculated in the fifth section of the project implementation of design development in farm production, as well as the calculated payback period of the innovation.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/464
Appears in Collections:Відділення "Агроінженерія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Рафальський М.О. Аі-43.pdf1,6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.