Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/270
Title: Передумови та шляхи удосконалення земельних відносин в контексті сталого соціально-економічного розвитку сільських територій
Authors: Тимошенко, Микола Михайлович
Keywords: сільська територія
rural area
соціально-економічні проблеми
socio-economic problems
сталий розвиток
sustainable development
земельні відносини
land relations
землекористування
land use
сільськогосподарські угіддя
agricultural land
Issue Date: 2019
Publisher: ЖДТУ
Citation: Тимошенко М. М. Передумови та шляхи удосконалення земельних відносин в контексті сталого соціально-економічного розвитку сільських територій / М. М. Тимошенко // Вісник Житомирського державного технологічного університету : журнал. – 2019. – № 1(87). – С. 36-41. – (Економіка, управління та адміністрування)
Abstract: В статті обґрунтовано напрями вирішення актуальних стратегічних завдань організації раціонального землекористування та охорони земель в контексті сталого соціально-економічного розвитку сільських територій. Систематизовано основні варіанти вибору господарювання для власника земельної частки. Розглянуто позитивні та негативні сторони одноосібного обробітку сільськогосподарських угідь. Наведено та розкрито сутність основних елементів програми з отримання сільськогосподарських угідь для виробництва продукції галузі рослинництва. Розкрито умови співпраці ТАС АГРО та товариства під назвою «Об’єднання власників землі». Здійснено розрахунок ефективності запропонованого механізму, визначено гарантії безпеки та проаналізовано механізм гарантування оплати. Охарактеризовано та визначено напрями удосконалення форм орендних земельних відносин. Виокремлено позитивні та негативні сторони окремих складових трансформацій земельних відносин в Україні.
Description: The article substantiates the directions for solving the current strategic tasks of the organization of rational land use and land protection in the context of sustainable socio-economic development of rural areas. The main management options for the owner of a plot of land are systematized. The positive and negative aspects of single-person cultivation of agricultural land are considered. The essence of the main elements of the program for obtaining agricultural land for the production of products in the field of crop production is given and revealed. The terms of cooperation between TAS AGRO and the association called "Union of Land Owners" have been disclosed. The effectiveness of the proposed mechanism was calculated, security guarantees were determined, and the payment guarantee mechanism was analyzed. The directions for improving the forms of leased land relations are characterized and determined. The positive and negative sides of certain component transformations of land relations in Ukraine are singled out.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/270
ISSN: 2617-5630
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.