Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/282
Title: Необхідність та шляхи зростання інвестиційної привабливості сільських територій на засадах інклюзивності
Authors: Тимошенко, Микола Михайлович
Keywords: сільські території
rural areas
інвестиційна діяльність
investment activity
інвестиційна привабливість
investment appeal
соціально-економічний розвиток
socio-economic development
інклюзивне зростання
inclusive growth
інклюзивна економіка
inclusive economy
Issue Date: 2018
Publisher: Подільський державний аграрно-технічний університет
Citation: Тимошенко М. М. Необхідність та шляхи зростання інвестиційної привабливості сільських територій на засадах інклюзивності / М. М. Тимошенко // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : фах. наук. журнал. – 2018. – Вип. 29. – С. 186-195.
Abstract: У статті розкрито особливості, значення та функції інвестиційної діяльності на сільських територіях. Здійснено оцінку сучасного стану та тенденцій розвитку інвестиційної активності в умовах сільського економічного простору. Узагальнено науково-теоретичні засади щодо інтерпретації поняття «інклюзивний розвиток». Розкрито стратегічні орієнтири сталого розвитку нашої держави у контексті інклюзивності на основі розробленого проекту Стратегії сталого розвитку України на період до 2030 року. Визначено пріоритетні напрямки соціо-еколого-економічного розвитку села та шляхи зростання інвестиційної привабливості сільських територій України в умовах інклюзивності.
Description: The article reveals peculiarities, significance and functions of investment activity in rural areas. An estimation of the current state and trends of investment activity development under the conditions of the rural economic space is done. Overview of scientific and theoretical bases for the interpretation of the concept of "inclusive development" was conducted. The strategic directions of sustainable development of our state in the context of inclusion are outlined on the basis of the developed draft Strategy for Sustainable Development of Ukraine for the period up to 2030. The priority directions of socio-ecological and economic development of the village and ways of increasing the investment appeal of rural areas of Ukraine under the inclusion conditions are determined.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/282
ISSN: 2410-1125
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.