Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/297
Title: Соціальна відповідальність бізнесу в умовах децентралізації
Authors: Куровська, Наталія Олександрівна
Оліфір, Ірина Андріївна
Keywords: соціальна відповідальність бізнесу
social responsibility of business
децентралізація
decentralization
європейський досвід
European experience
якість життя
quality of life
збалансований розвиток
balanced development
Issue Date: 2017
Publisher: ЖНАЕУ
Citation: Куровська Н. О., Оліфір І. А. Соціальна відповідальність бізнесу в умовах децентралізації / Н. О. Куровська, І. А. Оліфір // Вісник ЖНАЕУ : наук.-теор. збірник. – 2017. – № 1. (59), т. 2. – С. 68-75.
Abstract: Досліджено категоріальний апарат поняття соціальної відповідальності бізнесу як безперервний процес реалізації заходів у різних сферах, спрямованих на отримання максимального ефекту, що розкривається у взаємодії всіх суб’єктів економіки, зокрема й бізнесу з різними зацікавленими сторонами, які безпосередньо впливають на діяльність корпорацій. Обґрунтовано основні напрями застосування та переваги впровадження заходів соціальної відповідальності для бізнес-структур, персоналу й місцевих громад. Відзначено зацікавленість бізнесу у формуванні прозорої та демократичної системи соціальної відповідальності з визначенням чітких правил і умов підприємницької діяльності у межах національної економіки і поступової адаптації до європейського досвіду. Встановлено, що сучасний бізнес повинен бути соціально відповідальним не лише завдяки виконанню певних норм і принципів, прийняттю правильних рішень, а й дотриманні моральних принципів, спрямованих на забезпечення гармонійного розвитку суспільства на засадах децентралізації.
Description: The author examines the categorical apparatus of the concept of social responsibility of business as a continuous process of implementing measures in various areas aimed at maximizing the effect, which is revealed in the interaction of all economic entities, including business, with various stakeholders who directly affect the activities of corporations. The author substantiates the main areas of application and benefits of implementing social responsibility measures for business structures, personnel and local communities. The author emphasizes the interest of business in the formation of a transparent and democratic system of social responsibility with the definition of clear rules and conditions for business activities within the national economy and gradual adaptation to the European experience. The author establishes that modern business should be socially responsible not only by complying with certain norms and principles, making the right decisions, but also by adhering to moral principles aimed at ensuring harmonious development of society on the basis of decentralization.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/297
ISSN: 2518-7279
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.