Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/342
Title: Удосконалення мeтoдики проведення лабораторно-практичних занять пpи пiдгoтoвцi фахівців з електричної інженерії
Other Titles: Improvement of the methodology of laboratory practices for training electrical engineering experts
Authors: Войцицький, Анатолій Павлович
Нездвецька, Інна Володимирівна
Логвінов, Геннадій Степанович
Мельничук, Веніамін Володимирович
Keywords: пізнавальна активність студента
students’ cognitive activity
лабораторне заняття
laboratory work
практична робота
practical work
теоретична електротехніка
theoretical electrical engineering
Issue Date: 2020
Publisher: ЖДУ ім. І. Франка
Citation: Удосконалення мeтoдики проведення лабораторно-практичних занять пpи пiдгoтoвцi фахівців з електричної інженерії = Improvement of the methodology of laboratory practices for training electrical engineering experts / А. П. Войцицький, І. В. Нездвецька, Г. С. Логвінов, В. В. Мельничук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : журнал. – 2020. – Т. 1(100). – С. 113-125. – (Педагогічні науки)
Abstract: Навчальні програми закладів вищої освіти, що ведуть підготовку фахівців у галузі електроенергетики, передбачають опанування певним переліком компетентностей, досягнення програмних результатів, що дають можливість вирішувати спеціалізовані практичні задачі, вирішення яких малоймовірно без застосування теорій і методів фізикотехнічних, природничих та суспільно-економіко наук. Сучасний інженер повинен володіти тим переліком знань і умінь, що дозволяють теоретично передбачати, обґрунтовувати та визначати ті чи інші виробничі завдання, ситуації, проблеми. Актуальною проблемою сучасної вищої освіти підготовка фахівця, конкурентоспроможного на ринку праці, який здатний поєднати отримані теоретичні знання з практичними навичками, здатний моделювати процес та обґрунтовувати вибір того чи іншого обладнання. Проте надмірна кількість потоків інформації, які тим чи іншим чином впливають на сучасну молоду людину, не дозволяють їй концентрувати свою роботу в необхідному напрямі з метою визначення для себе пріоритетних завдань, у тому числі під час вивчення того чи іншого курсу. Останнім часом молода людина не завжди усвідомлює необхідність виконання видів завдань, передбачених навчальними програмами, підходить до вивчення поверхнево, не проектуючи матеріал, що вивчається, на реальні виробничі умови. Тому одним з основних завдань педагога є надання допомоги студенту у поєднанні теорії з практикою, надання поштовху до самостійних дій, які викликають інтерес до досліджень, активізують пізнавальну діяльність. В даній роботі розглядається проблема тісного поєднання лабораторних робіт з практичними для збільшення їх сумісної ефективності. Поєднання теорії і практики, яке відбувається в лабораторії під час виконання лабораторних робіт, передбачує активізацію пізнавальної діяльності студентів, надання конкретного характеру вивченому матеріалу на лекціях та при самостійній роботі, сприяння детальному і більш глибокому засвоєнню навчальної інформації. При цьому відповідність лабораторій вимогам технічної естетики та ергономіки, методичне обґрунтування лабораторно-практичних занять сприятиме вихованню у студентів культури праці, позитивно впливатиме на якість навчально-пізнавальної діяльності студентів і їх практичну підготовку. В роботі запропоновано методику удосконалення лабораторних занять шляхом впровадження експериментальної перевірки власних результатів, отриманих під час самостійної роботи.
Description: The curricula of higher education institutions that train specialists in the field of electrical power engineering, envisage mastering a certain list of competences, achieving program results, which allow to solve specialized practical problems, the solution of which is unlikely without the use of theoretical basis and methods of physical, natural, social and economic sciences. The modern engineer must possess the certain set of knowledge and skills that allow him or her to theoretically anticipate, substantiate and determine particular tasks, situations, problems. The topical issue of modern higher education is the preparation of a competitive in the labor market specialist, who is able to combine the theoretical knowledge gained with practical skills, who can design a detailed model of the sequences of required actions and tasks, as well as to justify the choice of a particular equipment and toolsets. However, the excessive amount of data that influences the modern young individual in one way or another does not allow him/her to concentrate his/her work in the necessary direction in order to determine priorities, including choosing and studying a particular course. Recently, a young person is not always aware of the need to perform the types of tasks envisaged in the curriculum, thus, treating the overall educational process lightheadedly without real-life industrial conditions proper simulation and analysis. Therefore, one of the main tasks of the teacher is to assist the student in combining theory with practice, in order to give impetus to independent actions, stimulating them to actively perform cognitive and research activities. The article deals with the problem of close combination of laboratory work with practical investigation in order to increase their joint efficiency. The combination of theory and practice that occurs in the laboratory during the laboratory procedures involves the activation of students' cognitive activity, the provision of specific nature of the learned material at lectures and independent work, facilitating detailed and deeper assimilation of educational information. At the same time, the compliance of laboratories with the requirements of technical aesthetics and ergonomics, methodological substantiation of laboratory and practical classes will contribute to the education of students in the sphere of culture of work, which will also positively affect the quality of students' educational and cognitive activity, as well as their practical training. Our research offers a technique for improving laboratory work by introducing experimental verification of the results obtained during independent work.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/342
ISSN: 2663-6387
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Удосконалення мeтoдики проведення .pdf1,8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.