Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/410
Title: Моделювання чинників впливу на рентабельність підприємства
Authors: Головач, Олена Петрівна
Головач, Катерина Сергіївна
Keywords: рентабельність активів
рентабельність активів
регресійні моделі
regression models
Issue Date: 2023
Publisher: ЖАТФК
Citation: Головач О. П., Головач К. С. Моделювання чинників впливу на рентабельність підприємства / О. П. Головач, К. С. Головач // Актуальні тенденції економічного розвитку України в сучасних умовах : мат. ІV міжвузівської наук.-практ. конф. (м. Житомир, 04 квітня 2023 р.) : зб. наук. праць. – Житомир : ЖАТФК, 2023. – С. 124–127.
Abstract: Однією з ключових характеристик успішності бізнесу є рентабельність. Позитивна динаміка рентабельності за періодами свідчить про ефективність господарських рішень у поточному періоді та перспективність реалізації проєктів економічного й соціального спрямування в майбутньому. Показники рентабельності є критерієм якості системи управління та індикатором інвестиційної привабливості підприємства. Організація бізнесу на принципах прибутковості, пошук чинників і резервів підвищення рентабельності діяльності є важливим напрямом діяльності українських підприємств. Показники рентабельності діяльності є невисокими. У 2021 р. вони становили загалом за підприємствами України 0,9 %, зокрема за великими - 1,0 %, середніми - 2,1 %, малими - мінус 1,8 %.
Description: One of the key characteristics of business success is profitability. The positive dynamics of profitability over time indicates the effectiveness of business decisions in the current period and the prospects for implementing economic and social projects in the future. Profitability indicators are a criterion of the quality of the management system and an indicator of the investment attractiveness of the enterprise. Business organization on the principles of profitability, searching for factors and reserves to increase profitability is an important area of activity for Ukrainian enterprises. Profitability indicators are low. In 2021, they amounted to 0.9% for Ukrainian enterprises in general, including 1.0% for large enterprises, 2.1% for medium-sized enterprises, and minus 1.8% for small enterprises.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/410
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МОДЕЛЮВАННЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ.pdf317,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.